ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

              วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
จัดอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

              การจัดอบรมการใช้งานระบบฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา (https://eqa.pbru.ac.th/) ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯของมหาวิทยาลัยฯ