ฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในที่สูง

ฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในที่สูง

สำหรับคนทำงานบนที่สูง ต้องมาครับ

อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 3,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติ
– ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานบนที่สูง
– ผู้ที่ต้องการคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ1
– ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม
– จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

– คู่มือการฝึกอบรม

– อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
– วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการฝึกอบรม
– วุฒิบัตร (ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตร)

หัวข้อในการอบรม
– กรณีตัวอย่างอันตรายในการทำงานบนที่สูง
– จิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน
– ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนั่งร้านชนิดต่าง ๆ
– การใช้บันไดอย่างถูกวิธี
– อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(PPE) สำหรับงานบนที่สูง
– อุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงและการใช้งาน Ascender, Decender
– ความรู้เรื่องเชือกและการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นในงานที่สูง
– การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อติดค้างอยู่บนเส้นเชือก
– ทดสอบการผูกเงื่อนเชือก
– สาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดต่าง ๆ
– ผู้เข้าอบรมทดลองใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โปรดส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว

***ชำระเงินตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

สอบถาม/ติดต่อ ปัทมา (ออฟ) ไชยโชะ โทร.032 708698 – 8698
และ ชาญยุทธ์ (เป๊ก) อรุณสวัสดิ์ โทร.081 941 0328