สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

              ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารบรรณราชณครินทร์และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย ปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของบุคลากร และยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความรักที่มีต่อองค์กร ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สำนักงานสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี