สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ
ได้เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน เชิดชูห้องสมุดดีเด่นประเภทต่าง ๆ และห้องสมุดที่ผ่านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว พัฒนาห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

            สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการ การบริการ นวัตกรรมในห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี