ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบงบประมาณฯ

           วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)  ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

         การกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย