โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานนิติการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน

            วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ

            นางสาวอรทัย ชูเจริญ หัวหน้างานนิติการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ว่า “เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะนำไปสาการพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี