ชี้แจงการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชี้แจงการดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด
เพื่อรองรับขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน

         วันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินการต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนและผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยให้การอนุญาตได้รับทราบ

        สำหรับการชี้แจงในครั้งนี้ ได้มีการกล่าวถึงการปรับปรุงเส้นทางภายในวิทยาเขตโป่งสลอด 6 เส้นทาง หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ในการพัฒนาถนนและภูมิทัศน์ในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ด้วยการส่งกำลังพลมาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเคลียร์พื้นที่และปรับปรุงพื้นผิวถนนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คาดว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ

       นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2567 ยังมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด จำนวน 6 ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและพฤกษศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนแบบครบวงจร ศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชน และศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม เขาแด่นคาเฟ่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ รองรับการเติบโตของชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี