ชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ปี 67

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

             วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้าโครงการและทีมคณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนรูปแบบแผนการดำเนินโครงการด้านการศึกษา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความเข้าใจและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

          ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงตัวชี้วัดโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนจุดเน้นการทำโครงการด้านการศึกษา 4 เรื่อง ได้แก่ มีเป้าหมายชัดเจน ปัญหาด้านการศึกษาที่พบจากการประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ และนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาด้านการศึกษาที่ได้จากโครงการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี