ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามความในมาตรา 28 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย จึงประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา