“ศิลปินรุ่นใหม่” เตรียมกระทบไหล่ศิลปินระดับโลก

นักศึกษาศิลปะการออกแบบ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินรุ่นใหม่จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากศิลปินระดับโลก

          ขอแสดงความยินดีกับนายพนาวัน อยู่เย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายณัฐวุฒิ ลาภส่งผล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนายสุธีกานต์ ช่วยทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการพิจารณาจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

          โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิค วิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ประเภทผลงาน จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ในหัวข้อ “ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์” (ART CONNECTING)  โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้าสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

         หลังจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจะเดินทางไปอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม นี้ ก่อนที่จะส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเข้าร่วมประกวด และรอการประกาศผลตัดสิน หากผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานด้านศิลปะต่างประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี