อธิการบดี ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

อธิการบดี ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สภาผู้แทนราษฎร

          วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบออนไลน์

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ว่าภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงมีแนวคิดในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตอาหารปลอดภัยในภูมิภาคตะวันตก โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือกระบวนการผลิต กลางน้ำคือการดูแล และปลายน้ำ คือการเก็บผลผลิต การแปรรูปพร้อมจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว สอดรับกับการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 แต่ขณะนี้ในส่วนภูมิภาคตะวันตกยังไม่มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัย หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้มีการจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีเครื่องมือที่ทันสมัย จะทำให้ได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี