มรภ.เพชรบุรี ถ่ายทอดตัวชี้วัดและการรายงานผลตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ่ายทอดประสบการณ์กำหนดตัวชี้วัดแผนและการรายงานผลตามยุทธศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดแผนและการรายงานผลตามยุทธศาสตร์ความสำคัญของการจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี