สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการแนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการแนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดแก่นักศึกษา

                    วันที่ 23 มกราคม 2567 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการแนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (OPAC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 147 คน ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาชีพครู (Micro-Teaching) ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถสืบค้นสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี