เตรียมความพร้อมประเมิน ITA

เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2567

             วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากกองนโยบายและแผน เข้าชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กับคณะและสำนักงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานและผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะเข้ารับการประเมิน ITA จากหน่วยงานภายนอก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี