การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน

            ผู้แทนนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H) ที่ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี