ชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ปี 67

การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2567

               วันที่ 26 มกราคม 2567 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบ Online 
               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
             สำหรับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มุ่งสู่ Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย ตลอดจนผู้รับบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี