สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พัฒนาการเรียนการสอนในวิถีใหม่ Next Norm 2024

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในวิถีใหม่ Next Norm 2024

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ ดร.มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร ในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตวิศวกรของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพและสามารถตอบสนองกับตลาดแรงงานและเทคโนโลยีในอนาคต ที่จัดขึ้นตามโครงการการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิศวกรและการพัฒนาการเรียนการสอนในวิถีใหม่ Next Norm 2024

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี