ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

                 กองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 4  รุ่นที่ 1 เข้าฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2567 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งในการฝึกภาคสนามครั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับการฝึกฝนความอดทนความแข็งแกร่งของร่างกาย การฝึกทักษะการใช้อาวุธการป้องกันตัว การฝึกดำรงชีวิตในป่า การทดสอบกำลังใจและการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผลการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารในรุ่นที่ 1 นั้น มีผลการฝึกปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสูตรการฝึกภาคสนาม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี