ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว-ครั้งที่-5-2566