ทดสอบมาตรฐานพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี
จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

                  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2567 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์กรกรต เจริญผล และอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

                 สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี