อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

             ผู้ประกอบการ บุคลากร นักศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับหัวข้อที่ทำการอบรม ประกอบด้วย รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เทคนิคการให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ และเทคนิคการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ในธุรกิจร่นอาหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชิษนุพงศ์ ศิริโชตินิศากร อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี