ประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับส่วนราชการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี

            วันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพระพิพิธพัชโรดม เจ้าอาวาสวัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาชุมชนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม และข้อตกลงว่าด้วยอาหารปลอดภัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก และเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตขนมหวาน

            อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการสร้างสังคมคุณธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “คณะวิจัยได้ดำเนินงานวิจัยโดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และข้อค้นพบจากการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมทั้งในด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และด้านอาหารปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนราชการ ท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนต้นแบบตำบลช่องสะแก 4 ประการ ได้แก่ ความสามัคคี  ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย และความกตัญญู การให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ปัญหาและการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง การส่งเสริมการใช้ผลผลิตจากชุมชนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตและสร้างคุณค่าสินค้าอาหารปลอดภัย การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีในชุมชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมที่ดีให้คงไว้

           สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการนำการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  ทั้งนี้ การส่งเสริม พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอเท่าเทียม เอื้ออาทร ส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเสริมสร้างอาชีพ รายได้ในชุมชน การสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวจึงเป็นเป็นเป้าหมาย และยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี