การพัฒนา Soft Skills “Train the Trainer”

กองพัฒนานักศึกษาเข้ารับการอบรม Train the Trainer
หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำเดือนมกราคม 2567

             อาจารย์กรกรต  เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการ Train the Train หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567

          สำหรับการอบรมได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในเรื่องการเรียนรู้หลักของการตั้งคำถามทที่จุดพลังความคิดของผู้ฟัง ก่อให้เกิดการค้นพบและเข้าใจสภาวะเชิงลึกด้วยปัญญาของตนเอง การเรียนรู้กระบวนการใช้การ์ด ฝึกการใช้การ์ดและการเรียนรู้กระบวนการคิดกิจกรรม โดยในการอบรมได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักการที่ได้รับการอบรมไปแล้วในหัวข้อต่างๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี