งานประชุมวิชาการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

งานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566

            อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ในภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนแสดงผลผลิตและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

           ภายในงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียน การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา” และการเสวนา โดยตัวแทนลูกข่ายของ 6 มหาวิทยาลัย และ M -node มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง “ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของลูกข่ายต่อมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี