สาขาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการศิลปะวิจัย “มิติในตัวตน”

สาขาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการศิลปะวิจัย "มิติในตัวตน"
และนิทรรศการศิลปศึกษา ถ่ายทอดผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ผ่านความหลากหลาย

          วันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะวิจัย“มิติในตัวตน” และนิทรรศการศิลปศึกษา ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การจัดนิทรรศการวิจัยทางศิลปะ “มิติในตัวตน” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่แสดงถึงมิติหรือมุมมองความคิดจากตัวตนของนักศึกษาซึ่งมีความหลากหลาย ที่ได้สะท้อนออกมาและนำเสนอในรูปแบบผลงานศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวิจัยทางศิลปะ และจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาศิลปศึกษาทุกชั้นปีร่วมกัน ประกอบด้วยผลงานจากรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร อาทิ วิชาจิตรกรรม วิชาประติมากรรม วิชาหลักการออกแบบ วิชาภาพพิมพ์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยทางศิลปะ โดยผู้เรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรมาบูรณาการร่วมเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะสามารถเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบทัศนศิลป์นิพนธ์ตามกระบวนการวิจัยด้านศิลปะแล้ว นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติการนำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการสู่สาธารณะอีกด้วย

           โครงการนิทรรศการวิจัยทางศิลปะ “มิติในตัวตน” และนิทรรศการผลงานนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย และยังมีกิจกรรม workshop ศิลปะ ให้กับนักเรียนและผู้ร่วมชมนิทรรศการที่มีความสนใจด้านศิลปะ ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตัวเอง ผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567ณ อาคาร 33 สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี