ชมรมถันยรักษ์ต่อยอดและขยายแกนนำเครือข่าย รุ่นที่ 2

ชมรมถันยรักษ์ ต่อยอดและขยายแกนนำเครือข่าย “น้องใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม #รุ่นที่ 2”

           ชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมน้องใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม #รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกในชมรม สร้างเครือข่ายและเพิ่มแกนนำในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดกิจกรรมเดิมและริเริ่มกิจกรรมใหม่ ต้านภัยมะเร็งเต้านมให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขยายแกนนำเพชรถันยรักษ์รวมถึงพัฒนาแกนนำเดิมให้มีทักษะการตรวจเต้านมในระดับเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี