ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัย Rains for LCP Food valley ปีที่ 2

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัย Rains for LCP Food valley ปีที่ 2

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าแผนงานวิจัย Rains for LCP Food valley พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัยในแผนงาน Rains for LCP Food valley ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัย Rains for LCP Food valley ปีที่ 2 กับ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และผู้ทรงคุณวุฒิของ สวก. ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM เพื่อร่วมกันนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยดังกล่าวให้ตอบวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน มีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาคภาคกลางตอนล่างอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

#กลุ่มงานงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี