ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567

              ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ข้อ 14 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567