อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “ขนมปัง”

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "ขนมปัง"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น ขนมปัง ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ บุคลากรและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารเข้าร่วม ซึ่งโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับเมนูขนมปังที่ได้ฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ขนมปังมาติเกรน ขนมปังสังขยา ขนมปังถั่วแดง ขนมปังลูกเกดเนยสดสตูเซล ขนมปังอัลมอนด์น้ำผึ้ง ขนมปังทูน่าโรล ขนมปังทวินซอสเซจ และขนมปังพิซซ่า

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี