สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ

            สืบเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์จะต้องสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและมาตรฐานของวิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานด้านความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

         โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นกลุ่ม cluster ที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีสภาวิชาชีพเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี