หลักสูตรระยะสั้น มุมมองการทำการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
"มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดี"

             วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิมยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดี” พร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป   

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมากาศอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เเละองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเเละร่วมกันหาเเนวทางจัดการ เช่น  การกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions) หรือให้เข้าใกล้ศูนย์ให้ได้มากที่สุด หรือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบของสภาวะอากาศ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและปรับตัวในเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร

            โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณเปรม ณ สงขลา อดีต บก.เคหการเกษตร มาเป็นวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบัน ภาพการเกษตรของไทยในอดีตจนปัจจุบัน การวางระบบการเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้ว การรับมือและปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในวันนี้และวันหน้า ตลอดจนกรณีศึกษาการปรับตัวของสวนมะพร้าวน้ำหอมเคหการเกษตร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี