สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใน จ.ประจวบฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน พร้อมด้วยคุณพรชัย คุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และคุณวิทวัส ลาภชุ่มศรี มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ) และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกา สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจทำเส้นทางและแหล่งแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน                จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและเก็บข้อมูลประกอบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านบางปูสู่ศูนย์เรียนรู้ และต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การท่องเที่ยวในชุมชน และได้มีการพูดคุยในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งกลุ่มร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี