โครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

         อาจารย์ ดร. สรรเสริญ เลาหสถิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Junior Astronomer Camp 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 ที่สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงเรียน โดยมีนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์เข้าร่วม

         โครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Junior Astronomer Camp 2024) จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร์และนักเรียนที่สนใจ และเพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าภาคปฏิบัติการณ์จากประสบการณ์จริง

         กิจกรรมในโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ดวงดาวก็ท้องฟ้า” โดยอาจารย์วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำนักเรียนสังเกตการณ์วัตถุฟ้า เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัว และเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในยามค่ำคืน จสามารถต่อยอดออกแบบโครงงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์อันเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี