อบรมเชิงปฏิบัติการ “เมนูขนมจีบ”

กองพัฒนานักศึกษา สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เมนูขนมจีบ"

              วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Occupational Training Course for Dorm” ให้กับนักศึกษาหอพัก กับเมนูขนมจีบ  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม และนำไปสร้างรายได้เสริมให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียน ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากนายทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี