มรภ.เพชรบุรี คว้ารางวัลปลอดความรับผิดทางละเมิด “ระดับดีเด่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด “ระดับดีเด่น” จากกรมบัญชีกลาง

           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด “ระดับดีเด่น” จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีนางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวอรทัย ชูเจริญ หัวหน้างานนิติการ และบุคลากรงานนิติการ เข้าร่วม  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

          สำหรับพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางจัดขึ้นเพื่อยกย่อง ชเดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมีควาฒโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญ กำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริการจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี