อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

           บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุ,ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

            การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านอาหาร และการใช้กัญชาหรือกัญชงในการประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย

          หลังจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้  โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนในการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และได้รับเอกสารรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี