มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารักษ์ อาจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูลย์กาล และนางสาวชนานุช เงินทอง นักวิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมนำเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการรับฟังการนำเสนอ

การรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการในปีต่อไป โดยประเมินจากเอกสารและกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ประชาชนผู้มาใช้บริการ และผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณของอุทยานฯ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี