อบรมแกนนำทีมประชาสัมพันธ์ PR Science & Technology PBRU

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำทีมประชาสัมพันธ์
PR Science & Technology PBRU

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำทีมประชาสัมพันธ์ PR Science & Technology PBRU ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  โดยมีนายนฤนาท ไม้แก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

          โอกาสนี้ วิทยากรได้นำประสบการณ์ที่ ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแนะนำการตัดต่อ ตกแต่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เป็นที่น่าสนใจ พร้อมบรรยายถึงการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บนแหล่งต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี