โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น

       กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

        โดยมุ่งหวังให้กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยอันตรายและความรุนแรงของการใช้สารเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และหันมาดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ตลอดจนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี