อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัย และเคยได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี