ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ได้สอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566