คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมคณาจารย์กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้แก่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        โอกาสนี้ ได้มีการให้ข้อสรุปในกระบวนการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี