ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม BEE LIVE HOTEL จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการลงนาม

          โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมมรดกทางสังคมของคนในชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และยังมีการมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร” และ รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมและทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

          ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการจัดการเสวนา เรื่อง “ยกระดับ Soft power อาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์“และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการนี้มีมติเห็นชอบให้ผู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับมอบธงเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในครั้งถัดไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี