แนะแนวการศึกษา: PBRU OPEN HOUSE

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการ PBRU OPEN HOUSE ประจำปี 2567

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ PBRU OPEN HOUSE ประจำปี 2567 เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานด้านหน้าห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

        กิจกรรมภายในงาน คณะต่าง ๆ ทั้ง 8 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การตอบคำถามด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ DIY การผลิตสื่อ TikTok ฝึกการเป็นผู้ประกาศออนไลน์ กิจกรรมชมรมถันยรักษ์ ตอบคำถามด้านสุขภาพ เป็นต้น

       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ และสามารถตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี