ทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2567 ให้แก่นักศึกษาแขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 15 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์กรกรต เจริญผล และอาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู เป็นผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯในครั้งนี้

         สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี