สาขาวิชาพลศึกษา จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

สาขาวิชาพลศึกษาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ที่สละร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษา

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่ ที่สาขาวิชาพลศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ตลอดจนบุคลากร เข้าร่วม

            สำหรับพิธีทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่ สาขาวิชาพลศึกษา ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายเพื่อใช้การศึกษาด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี