สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน ณ รร.ตชด.บ้านโป่งลึก

สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
เตรียมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างสื่อ ออกแบบกิจกรรมและเตรียมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ เมื่อวันก่อนนี้

          โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ยกระดับการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอ่านและการเขียนภาษาไทย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี