เปิดพื้นที่ต้นแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่าย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตำบลช่องสะแก

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรมภายใต้แผนการวิจัย การสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แด่ผู้สนับสนุนการจัดงาน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระรูป ตำบลช่อสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

            อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนการวิจัย การสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติในกลุ่มเรื่อง: คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ก่อนที่จะมีการถอดบทเรียนและประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรมจริยธรรม

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาธรรม “หลักธรรมของคนช่องสะแกที่ต้องยึดถือ ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต้นแบบคุณธรรมตำบลช่อสะแก” โดยพระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป การเสวนา “ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเพชร สู่การส่งเสริมคุณธรรมของคนในจังหวัดเพชรบุรี” การแสดงเพลงพวงมาลัยและเห่เรือบก “ซื่อสัตย์ สามัคคี วินัย กตัญญู” ตลอดจนการออกบูธบริการอาหารและขนมจากคนในชุมชนที่นำมาต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี