นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

         สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงสร้างความร่วมมือ จัดทำโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด โดยร่วมกับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตโป่งสลอดให้มีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

         โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พบปะกับผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ที่ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ณ ศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ และยังได้รับฟังหน่วยงานที่ได้ร่วมดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ในการรายงานความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตโป่งสลอด 6 เส้นทาง การติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานภาคราชการต่าง ๆ

        หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สถานีเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ PV Smart Grid การปลูกไผ่แบบครบวงจร ร้านกาแฟเขาแด่นคาเฟ่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองกะปุ พร้อมกล่าวให้กำลังใจและแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร