ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

         ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งในรายการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระต่าง ๆ อาทิ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี